?

Log in

Wow

« previous entry |
Feb. 3rd, 2014 | 09:25 pm

For once, I'm at a loss for words. This is just really beautiful: http://www.youtube.com/watch?v=6NUj_w38FNM
Because the timing of the titles is off in relation to the lyrics, here they are, lifted from here: http://nv.wikipedia.org/wiki/Dah_Naat%CA%BCa%CA%BC%C3%AD_S%C7%AB%CA%BC_bi%C5%82_Sinil


Dah Naatʼaʼí Sǫʼ bił Sinil
Yá shoo danółʼį́į́ʼ
Hayoołkááł biyiʼdę́ę́ʼ
Baa dahwiiʼniihgo átʼé
Dah naatʼaʼí éí yéigo nihił nilíinii.

Noodǫ́ǫ́z dóó bizǫʼ disxǫs
Naabaahii yitaayá
Bitsʼą́ą́ honiyéeʼgo deiníłʼį́
Nihichʼįʼ ínidída ndi baa ííníidlį́

Áh, hoolʼáágóó bineʼ neidą́
Báhádzid dahólǫ́ǫ ndi
Éí yeeʼ bee tʼáá sih hasin
Tʼóó nihá dah siłtzoos ndi

Tʼóó shį́į́ éí sǫʼ bił sinilgo
Dah naatʼá, áh hoolʼáa doo
Nihikéyah bikʼihígíí
Kʼad Hózhǫ́ Náhásdlį́į́ʼ

Link | Share